Baan Panglan Coffee
กาแฟบ้านปางลัน

The World Best Coffee

100% Arabica

กาแฟบ้านปางลัน

กาแฟคุณภาพระดับโลก

 

กาแฟบ้านปางลัน เป็นกาแฟคัดสายพันธุ์แท้ อาราบิก้าจากประเทศโปรตุเกส 100% นำเข้าสู่ประเทศไทย เพาะปลูกและพัฒนาสายพันธ์ุในสถานีทดลอง จนได้สายพันธุ์ชั้นดี เหมาะสมกับภูมิอากาศในประเทศไทย คัดกล้าคุณภาพสูงลงสู่แปลงเพาะปลูกในพื้นที่ภูเขาสูงของเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นรุ้งที่ 19-21'n สูงจากระดับนํ้าทะเล 1000-2000 เมตร ระดับอุณหภูมิเฉลี่ย 15-22°C ตลอดทั้งปีการเก็บเกี่ยว เราคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่สมบรูณ์ เพื่อให้ได้คุณภาพสูงเทียบเท่าเมล็ดกาแฟชั้นนำระดับโลก ก่อนนำมาเข้าเครื่องคั่วและอบมาตรฐาน ควบคุมโดยผู้ชำนาญการให้ความหอมและรสชาติที่กลมกล่อมลงตัว

Baanpanglan is a local producer of world best coffee bean located at Baan Pang Lan in Chaingmai. We produce 100% Arabica coffee varieties from Portugal originally. The plantation was successful after being cultivated and grown the selected coffee beans in the experimental station by the Royal Project. Our wild plants grow at the latitude of 19- 20°C and 1,000-1,200 m. altitude above sea level and does best with the average temperature between 15-20°C . Our vision is to produce the world best coffee with the selective crops which are picked by the skillful local pickers before roasting with special care procedures by our professional worker.

From Heart to Cup!

คุณอุดม จงตระกูลศิริ เจ้าของร้านธุรกิจกาแฟบ้านปางลัน และร้านกาแฟ Hi Coffee เป็นผู้ถือคติประจำตัวว่า “ให้สิ่งที่ดีแก่ผู้อื่น ก็จะได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต” ดังนั้นคุณอุดมมีแนวความคิดและตั้งใจว่า จะให้สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะในเรื่องเมล็ดกาแฟที่ดีมีคุณภาพ เพราะกาแฟเป็นยาสมุนไพรชั้นเลิศที่ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ มาหลายร้อยปีแล้ว ดังนั้นกาแฟที่ดีมีคุณภาพที่แท้จริงจะให้คุณต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดโรค

ด้วยปณิธานและความตั้งใจดังกล่าวจึงมีการรับซื้อเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้าที่มีคุณภาพที่ปลูกในผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งทำให้ได้ลักษณะสายพันธุ์กาแฟที่มีคุณภาพชั้นเลิศในราคาที่เกษตรกรบ้านป่าแป๋พึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมเกษตรกรให้มีกำลังใจในการรักษาผืนป่ากาแฟให้สมบูรณ์ที่สุดและยังเป็นการรักษามรดกทางอาชีพในการเก็บเมล็ดกาแฟไว้จนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป โดยที่เกษตรกรป่าแป๋ในปัจจุบันมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน

นอกจากวัตถุดิบชั้นเลิศคือ กาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์แท้ 100% แล้ว คุณอุดมยังพิถีพิถันในการจัดเก็บเมล็ดกาแฟสดจากผืนป่า ตลอดจนผ่านกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟคั่วที่ได้มาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ที่เก็บรักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟคั่วให้มีความสดใหม่ ได้คุณภาพและประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่แท้จริง เมล็ดกาแฟคั่วสดบ้านปางลันจึงถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากปณิธานและความตั้งใจอันแน่วแน่ในมีส่วนร่วมในการรักษาผืนป่ากาแฟทางภาคเหนือของประเทศไทยและมรดกทางอาชีพที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรบ้านป่าแป๋ ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้มีอาชีพเก็บกาแฟในชุมชนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เพื่อให้ผู้บริโภคเครื่องดื่มกาแฟได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพที่แท้จริง